Absentie en verlof

Scholen zijn wettelijk verplicht het verzuim te melden bij het digitale loket van DUO.

Wet verzuimmelding

Met ingang van 1 augustus 2009 is de wet verzuimmelding in werking getreden. Scholen zijn sindsdien verplicht het verzuim te melden bij het digitale loket van DUO. Via het loket wordt de verzuimmelding naar de juiste gemeente gezonden. Melden van verzuim is verplicht na ongeoorloofde afwezigheid van 16 uren les- of praktijktijd in een periode van vier weken. Dat is ongeveer gelijk aan 3 dagen afwezigheid. Meer informatie hierover vindt u op www.ocwduo.nl.

Afwezigheid leerling melden

Ouders/verzorgers zijn wettelijk verplicht de school te informeren over de afwezigheid van hun kind. Wanneer uw kind ziek is, dan moet dit vóór 8.40 uur, door één van de ouders/ verzorgers aan de school doorgegeven worden:

  • Via emailadres afwezig@x11.nu ; vermeld altijd voor-/achternaam en klas van uw kind.

Als uw kind weer naar school komt na het ziek zijn; dan graag weer een mail naar afwezig@x11.nu. Dit geldt ook voor dokters-, tandartsbezoek o.i.d., dat van tevoren bekend is, een mailtje van de ouders/ verzorgers.

Alle andere verzoeken om te verzuimen moeten vooraf schriftelijk of per mail door ouders/verzorgers aangevraagd worden bij de directeur.

Extra verlof

Het is in strijd met de Leerplichtwet om met uw kinderen op vakantie te gaan buiten de vakantieperioden die de school vaststelt. Wanneer het door uw beroep of dat van uw partner niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan, kunt u bij de directeur van de school een verzoek indienen voor een vrijstelling of verlof, het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’.

Vrijstellingsmogelijkheid vakantie onder schooltijd

De directeur van de school beslist of een leerling een keer per jaar maximaal tien schooldagen buiten de schoolvakanties op vakantie mag. Dit is geregeld in de Leerplichtwet 1969. Voor het mogelijk krijgen van verlof, gelden de volgende voor- waarden:

  • het moet gaan om een gezinsvakantie;
  • de vakantie kan niet worden opgenomen in een van de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van u of uw partner. Met opzet wordt in de Leer- plichtwet het meervoud ‘schoolvakanties’ gebruikt om duidelijk te maken dat de directeur slechts vrijstelling mag verlenen indien de ouders gedurende alle schoolvakanties verhinderd zijn om op vakantie te gaan;
  • deze tien dagen vallen niet in de eerste twee weken voor of na de zomer

Individuele beoordeling

  • Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof dient u zo spoedig mogelijk in bij de directeur, bij voorkeur minimaal acht weken van U moet dan een verklaring van uw werkgever laten zien waaruit blijkt dat u niet op een ander moment op vakantie kunt.
  • De directeur kan besluiten verlof toe te kennen met als voorwaarde dat uw kind tijdens één of twee (afhankelijk van het toegekende verlof) open dagen van X11

Vrijstelling voor meer dan tien dagen

Indien u verlof aanvraagt voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van uw kind over de aanvraag. U moet de aanvraag indienen bij de directeur van de school van uw kind. De directeur legt deze dan voor aan de leerplichtambtenaar.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een beslissing over de vrij- stelling, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. Niet gemelde afwezigheid aan school en niet door de directeur toegestane verzoeken tot verzuim, worden beschouwd als ongeoorloofd schoolverzuim. De school voert een beleid om ongeoorloofd schoolverzuim zoveel mogelijk terug te dringen. Zo nodig wordt daartoe contact opgenomen met de schoolarts (bij veelvuldig verzuim door ziekte) en/of de afdeling leerplicht van de gemeente.

Aanvraagformulier extra verlof_max_10 dagen