Terug

Verlof buiten schoolvakanties

Uit de folder van de Gemeente Utrecht

‘Kinderen zijn vrij tijdens schoolvakanties. In een aantal gevallen kan uw kind voor bijzonder verlof (toegestaan verzuim) in aanmerking komen’.

Leerplicht

De leerplichtwet is voor iedereen die in Nederland woont. Een kind is leerplichtig vanaf het moment dat een kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar
waarin een kind 16 jaar wordt. Van 16 tot 18 jaar geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau.

Maatschappelijke Ontwikkeling

De hoofdregel is: geen vakantie onder schooltijd. Bijzonder verlof is dan ook nadrukkelijk niet bedoeld voor vakantie. De enige uitzondering op deze regel is als uw kind tijdens de schoolvakanties niet met het gezin op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders.
Dit verlof van maximaal tien aaneensluitende schooldagen, mag één keer per schooljaar worden toegestaan en mag niet vallen in de twee eerste lesweken van het schooljaar. Dit verlof moet minimaal acht weken van tevoren worden aangevraagd. Een werkgeversverklaring is noodzakelijk.

Ziekte tijdens vakantie

Wordt uw kind of een ander gezinslid tijdens de vakantie ziek, kan het gebeuren dat daardoor de leerling later op school terugkomt.
Om hiervoor achteraf toestemming te krijgen, moet u een doktersverklaring uit het vakantieland meenemen waarin minimaal de duur, de aard en de ernst van de ziekte staat.

Religieuze verplichtingen

Voor bepaalde religieuze feesten of verplichtingen bestaat er recht op verlof. Richtlijn is dat per verplichting één dag vrij kan worden gegeven. Dit verlof moet u minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school melden. Kijk voor een overzicht van religieuze feestdagen op www.utrecht.nl/leerplicht.

Gewichtige omstandigheden

Ook voor gewichtige omstandigheden, situaties die buiten de wil van de ouders of de leerling liggen, is verlof mogelijk. De schooldirecteur of leerplichtambtenaar beslist hoeveel dagen verlof redelijk is. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

  • ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten;
  • 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed-of aanverwanten;
  • verhuizing van het gezin.

Geen gewichtige omstandigheden zijn:

  • dienstrooster van de werkgever van de ouder(s);
  • familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst;
  • vakantie in een goedkope periode, een speciale aanbieding of gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
  • activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;
  • verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Vrij zonder toestemming

Wanneer een kind zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar niet op school is, heet dit ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. U kunt dan eventueel een boete krijgen.
Voor vragen over vrijstelling van de leerplicht, kunt u contact opnemen met de directeur van de school of met de leerplichtambtenaar.
Telefoon: 030-286 00 00; E-mail: leerplicht@utrecht.nl.

Wilt u bijzonder verlof aanvragen voor uw kind, vul dan Aanvraagformulier_extra_verlof in en stuur het naar M. Rieter, directeur.

Terug